23 เม.ย.2560 นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมในพิธีปิดและรับมอบป้ายการจัดงานตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม มิติใหม่ชายแดนใต้ ก้าวสู่ความเป็นสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (outhern Thailand Experience มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) โดยมีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (น.ส.เรณู ตังคจิวางกูร) เป็นประธานในพิธีปิดงานในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)