สำนักงานเลขานุการผู้ตรวจราชการกรม

นางชฎาพร ร่มธรรมกุล

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ตรวจราชการกรม

นายอภิชาติ สุทธิหาระ

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 9 และ 10

นายพุฒินันท์ เกษทองมา

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 2 และ 14

นายสมศักดิ์ สงนาท

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 6 และ 8

นายวีรวัฒน์ ภะวะพินิจ

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 18

นายวัลลภ ศรีนิธิเจษฎาเศรณี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 3

นายณัฐวุฒิ มณีวรรณ

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ

เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16

นายกิตติเดช ศักดาพิทักษ์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการภาคกลางตอนล่าง ๑

นายตุลย์ สุทธิเลิศ

นิติกรชำนาญการ

นางกิตติกานต์ โคตรมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(Visited 30 times, 1 visits today)