สำนักงานเลขานุการผู้ตรวจราชการกรม

นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ตรวจราชการกรม

นายอภิชาติ สุทธิหาระ

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 9 และ 10

นายพุฒินันท์ เกษทองมา

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 2 และ 14

นายสมศักดิ์ สงนาท

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 6 และ 8

นายวีรวัฒน์ ภะวะพินิจ

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 18

นายวัลลภ ศรีนิธิเจษฎาเศรณี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 3

นายณัฐวุฒิ มณีวรรณ

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ

เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16

นายเกรียงไกร วรรณโกฏิ

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 4

นายวิโรจน์ น้ำหอม

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 5 และ 11

นายเอกรัตน์ รุ่งรัตนพงษ์พร

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 7 และ 12

นางสาววิลาสินี วัชรพันธ์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 13

นายพีรกานต์ โคตรโยธา

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 1

นายเกียรติภูมิ พิมพะสาลี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 17

นายตุลย์ สุทธิเลิศ

นิติกรชำนาญการ

นางสาวสมบัติ บางเหลือ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางกิตติกานต์ โคตรมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(Visited 30 times, 1 visits today)