สำนักงานเลขานุการผู้ตรวจราชการกรม

นางชฎาพร ร่มธรรมกุล

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ตรวจราชการกรม

นายสมศักดิ์ สงนาค

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 6 และ 7

นายวัลลภ ศรีนิธิเจษฎาเศรณี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 3 และ 15

นายอาทร วีระเศรษฐกุล

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 4

นายศักดิ์ณรงค์ ศรีตาแสน

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 9 และ 10

นายณัฐพล ถาวร

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 2

นางสาวพัชรันธร จันทร์เพ็ญโรจน์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 18

นายอำนาจ สุดสวาท

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 12 และ 13

นายวีรวัฒน์ ภะวะพินิจ

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 5 และ 11

นายวีระพงษ์ น้อยจันทร์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 14

นายกิตติเดช ศักดาพิทักษ์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 16 และ 17

นางสาวศิรินทร กะวะนิช

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 8

นายตุลย์ สุทธิเลิศ

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 1

นายตุลย์ สุทธิเลิศ

นิติกรชำนาญการ

นางกิตติกานต์ โคตรมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(Visited 30 times, 1 visits today)