ทำเนียบผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

นางปราณี รัตนประยูร

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 6 และ 7

ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 3 และ 15

นายอาจณรงค์ สัตยพานิช

ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 9 และ 10

นายปรีชา กิตติสัตยกุล

ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 1

นายไพบูลย์  บูรณสันติ

ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 16 และ 17

(Visited 22 times, 1 visits today)