ทำเนียบผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

นายสินชัย ถนอมสิน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 9 และ 10

นางวิไลวรรณ ไกรโสดา

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 2 และ 14

นางปราณี รัตนประยูร

ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 6 และ 8

นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม

ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 18

ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์

ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 3

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์

ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16

นายกิจจา กาญจนะวีระ

ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 4

นายอาจณรงค์ สัตยพานิช

ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 5 และ 11

น.ส.อรษา โพธิ์ทอง

ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 7 และ 12

น.ส.สุณี สุทธิวานิช

ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 12

นายปรีชา กิตติสัตยกุล

ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 1

ดร.ไพศาล สุขปัญญา

ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 17

(Visited 22 times, 1 visits today)