Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมบรรยายพิเศษนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2563 ในโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ หลักสูตรพัฒนากรนำ OTOP ไทยสู่สากล รุ่นที่ 1

🎤🎤🎤เวลา 09.00 น. วันที่ 10 ธันวาคม 2562 การดำเนินโครงกา [...]

 12 ธันวาคม 2562 / 13:25 น. เขตตรวจราชการที่ 16

พช. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ (รอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก) ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาใน จังหวัดฉะเชิงเทรา

พช. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา [...]

 28 พฤศจิกายน 2562 / 14:40 น. เขตตรวจราชการที่ 8

สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ตรวจราชการประจำเดือนพฤศจิกายน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดอำนาจเจริญ

สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ตรว [...]

 25 พฤศจิกายน 2562 / 17:48 น. เขตตรวจราชการที่ 14

สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ตรวจราชการประจำเดือนพฤศจิกายน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดยโสธร

สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ตรว [...]

 25 พฤศจิกายน 2562 / 17:43 น. เขตตรวจราชการที่ 14

ผต.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านนาเวียง ม.11 ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ผต.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้า [...]

 25 พฤศจิกายน 2562 / 17:38 น. เขตตรวจราชการที่ 14

ผต.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านจานไหล ม.4 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ผต.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้า [...]

 25 พฤศจิกายน 2562 / 17:29 น. เขตตรวจราชการที่ 14

สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ตรวจราชการประจำเดือนพฤศจิกายน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานี

สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ตรว [...]

 25 พฤศจิกายน 2562 / 17:20 น. เขตตรวจราชการที่ 14

ผู้ตรวจราชการกรม ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดพิจิตร

วันพุธที 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวศศิธร อิ [...]

 23 พฤศจิกายน 2562 / 14:22 น. เขตตรวจราชการที่ 18

สตร. พช. ตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายภิญโญ ประกอบผล) ติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จังหวัดระยอง

🔎 สตร. พช. ตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกร [...]

 18 พฤศจิกายน 2562 / 17:06 น. เขตตรวจราชการที่ 8

พช. เปิดบ้านต้อนรับข้าราชการเมล็ดพันธุ์ใหม่ของกรมการพัฒนาชุมชน (กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ) รุ่น 111

พช. เปิดบ้านต้อนรับข้าราชการเมล็ดพันธุ์ใหม่ของกรมการพัฒ [...]

 18 พฤศจิกายน 2562 / 16:56 น. เขตตรวจราชการที่ 8

ร่วมพิธีส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562

🌼🌼 วันที่ 15 พ.ย.2562 เวลา 09.00 น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุ [...]

 15 พฤศจิกายน 2562 / 11:38 น. เขตตรวจราชการที่ 7

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ