Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชมุชนรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร

วันที่ 15 มกราคม 2562 นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการ [...]

 16 มกราคม 2562 / 17:11 น. เขตตรวจราชการที่ 18

สตร. ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

 สตร. ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ล [...]

 16 มกราคม 2562 / 13:50 น. เขตตรวจราชการที่ 8

สตร. ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดชลบุรี ประจำเดือนมกราคม

 สตร. ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ล [...]

 16 มกราคม 2562 / 10:03 น. เขตตรวจราชการที่ 8

นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 18 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโป่งน้ำร้อน (วุ้งกะสัง) หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 14 มกราคม 2562 นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการ [...]

 15 มกราคม 2562 / 14:43 น. เขตตรวจราชการที่ 18

ผอ.สกส. เน้นย้ำ ให้ความชัดเจน เรื่องตัวชี้วัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยก [...]

 15 มกราคม 2562 / 14:00 น. เขตตรวจราชการที่ 1

พช. จัดเวทีสร้างการตระหนักการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เน้นย้ำ สร้างความชัดเจนของตัวชี้วัด แก่ จนท.

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายนิสิต จันทร์สมวง [...]

 14 มกราคม 2562 / 12:12 น. เขตตรวจราชการที่ 1

นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยก [...]

 14 มกราคม 2562 / 12:07 น. เขตตรวจราชการที่ 1

นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน ณ ร้านสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

วันที่ 12 มกราคม 2562 นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการ [...]

 13 มกราคม 2562 / 15:37 น. เขตตรวจราชการที่ 18

นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรม งพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านปากคลอง

วันที่ 10 มกราคม 2562 นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการ [...]

 11 มกราคม 2562 / 13:26 น. เขตตรวจราชการที่ 18

สตร. ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวอำเภอบางคล้า และคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

 สตร. ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ล [...]

 11 มกราคม 2562 / 09:31 น. เขตตรวจราชการที่ 8

สตร. ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำเดือนมกราคม

🔎 สตร. ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม [...]

 11 มกราคม 2562 / 09:14 น. เขตตรวจราชการที่ 8

างสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสะนำ

วันที่ 9 มกราคม 2562 นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการ [...]

 10 มกราคม 2562 / 10:45 น. เขตตรวจราชการที่ 18

นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ตรวจติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการ พร้อมกับร่วมพบปะพูดคุย กับทีมงานสำนักงานพัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 9 มกราคม 2562 นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการ [...]

 10 มกราคม 2562 / 10:39 น. เขตตรวจราชการที่ 18

“ร่วมทีม พช.สมุทรปราการ เสริมสร้างความเข้มแข็ง เชื่อมโยง หนุนเสริม สร้างความยั่งยืนแก่งานพัฒนาชุมชน

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุ [...]

 10 มกราคม 2562 / 10:00 น. เขตตรวจราชการที่ 1

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ