Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ “นโยบายการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP “

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ปร [...]

 19 กุมภาพันธ์ 2561 / 15:28 น. เขตตรวจราชการที่ 16

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 14.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ตรวจติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 14.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลร [...]

 16 กุมภาพันธ์ 2561 / 20:03 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เป็นประธานเปิดการประชุมทีมตำบลขับเคลื่อนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายไพบูลย์  บูรณสันติ ผู้ตรวจ [...]

 16 กุมภาพันธ์ 2561 / 16:40 น. เขตตรวจราชการที่ 4

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 09.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเเละภารกิจกรม ตาม ประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พร้อมให้คำเเนะนำเเละเเนวทางการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เเละการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

โดยมีพัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมหัวหน้ากลุ่มฯ ฝ่าย เเละน [...]

 16 กุมภาพันธ์ 2561 / 11:27 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เเก่คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของจังหวัดเชียงใหม่

โดยมีปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่พร้อม [...]

 16 กุมภาพันธ์ 2561 / 11:24 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ติดตามตรวจเยี่ยม พร้อมให้คำเเนะนำเเละเเนวทางการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจ [...]

 15 กุมภาพันธ์ 2561 / 16:32 น. เขตตรวจราชการที่ 4

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมฯ

นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมฯ นายร่องกี้ พลเยี [...]

 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 11:59 น. เขตตรวจราชการที่ 4

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2561 “ยกระดับงานบริการด้วยมาตรฐานโรงเรียน OTOP”

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธา [...]

 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 11:23 น. เขตตรวจราชการที่ 4

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : OTOP Academy ( โรงเรียน 0TOP ) ศูนย์ OTOP ข่วงสันกำเเพง เพื่อสนับสนุนงานการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ในการขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ ประจำปี 2561

โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมค [...]

 12 กุมภาพันธ์ 2561 / 16:59 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นผู้เเทนกรมการพัฒนาชุมชนรับมอบพัฒนากร รุ่นที่ 105

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลร [...]

 09 กุมภาพันธ์ 2561 / 16:41 น. เขตตรวจราชการที่ 16

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาเเละเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานจัดการกองทุนทุนชุมชน

โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน จ [...]

 09 กุมภาพันธ์ 2561 / 16:21 น. เขตตรวจราชการที่ 16

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเเละภารกิจกรม พร้อมให้คำเเนะนำเเละเเนวทางการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดพะเยา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลร [...]

 08 กุมภาพันธ์ 2561 / 16:24 น. เขตตรวจราชการที่ 16

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการที่นำผลิตภัณฑ์ OTOP เเละผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่าย ณ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ตลาดต้นสัก ศาลากลางจังหวัดพะเยา

โดยมีหัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเย [...]

 08 กุมภาพันธ์ 2561 / 16:20 น. เขตตรวจราชการที่ 16

นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 8 ก.พ. 61 เวลา 11.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู [...]

 08 กุมภาพันธ์ 2561 / 15:14 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตาม มอบแนวทาง การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. ดร.ไพศาล  สุขปัญ [...]

 08 กุมภาพันธ์ 2561 / 06:48 น. เขตตรวจราชการที่ 1

นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ให้เเนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.พระนครศรีอยุธยา”

วันที่ 6 ก.พ. 61 เวลา 13.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู [...]

 07 กุมภาพันธ์ 2561 / 17:35 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานพร้อมให้คำเเนะนำเเละเเนวทางการดำเนินงานโครงการท่องเที่ยวชุมชน ของจังหวัดเเพร่

โดยมีหัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย พัฒนาการอำเภอเเละนักวิชาการพัฒนา [...]

 06 กุมภาพันธ์ 2561 / 10:51 น. เขตตรวจราชการที่ 16

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมเกษตรปลอดภัย

ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพเเละคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย ณ สถ [...]

 05 กุมภาพันธ์ 2561 / 16:56 น. เขตตรวจราชการที่ 16

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ