Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


วันที่  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  นายไพบูลย์ บูรณสันติ ตรวจติดติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  นายไพบูลย์ บูรณสันติ ตรวจติดติ [...]

 18 กรกฎาคม 2561 / 16:18 น. เขตตรวจราชการที่ 4

ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 – 2 ประธานกรรมการคัดเลือก หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต จังหวัดกำแพงเพชร

ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจ [...]

 18 กรกฎาคม 2561 / 14:15 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ตรวจติดตามพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชก [...]

 17 กรกฎาคม 2561 / 17:36 น. เขตตรวจราชการที่ 4

นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ลงพื้นที่บ้านวัดเเดง หมู่ที่ 1 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายปรีชา กิตติสัตย [...]

 17 กรกฎาคม 2561 / 16:12 น. เขตตรวจราชการที่ 1

นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย ข้อสั่งการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และติดตามงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายปรีชา กิตติสัตย [...]

 17 กรกฎาคม 2561 / 16:08 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ ๑๖ กรกรฎาคม ๒๕๖๑ นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง๑ รับฟังสรุปประเด็นการตรวจราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

  [...]

 16 กรกฎาคม 2561 / 20:02 น. เขตตรวจราชการที่ 4

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ประธานกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด “กลุ่มท้าทาย” พร้อมด้วย ผต.อาจณรงค์ สัตยพานิช คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลเพื่อคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนในสะอาด “กลุ่มท้าทาย” สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัต [...]

 16 กรกฎาคม 2561 / 13:03 น. เขตตรวจราชการที่ 15

ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 – 2 เป็นประธานการประเมินสารสนเทศตำบลต้นแบบ และหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561 จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่  11  กรกฎาคม 2561  ดร.ไพศาล  สุขปัญญา  ผู้ตรวจรา [...]

 13 กรกฎาคม 2561 / 15:20 น. เขตตรวจราชการที่ 1

นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในประเด็นการจัดทำยุทธศาตร์ และกระบวนการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีประสิทธิภาพ และเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และองค์กรสตรีในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดนครพนม

วันนี้ 13 กรกฎาคม 2561 นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราช [...]

 13 กรกฎาคม 2561 / 14:57 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ประธานกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด “กลุ่มท้าทาย” พร้อมด้วย ผต.อาจณรงค์ สัตยพานิช คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลเพื่อคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนในสะอาด “กลุ่มท้าทาย” สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

โดยมีพัฒนาการจังหวัด พร้อมหัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย ให้การต้อนร [...]

 12 กรกฎาคม 2561 / 16:48 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายไพบูลย์ บูรณสันติผู้ตรวจราชการกรมฯ ตรวจติดตามราชการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ตามแผนปฏิบัติราชการกรม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายไพบูลย์ บูรณสันติผู้ตรวจราชกา [...]

 11 กรกฎาคม 2561 / 17:25 น. เขตตรวจราชการที่ 4

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ประธานกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด “กลุ่มท้าทาย” พร้อมด้วย ผต.อาจณรงค์ สัตยพานิช คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลเพื่อคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนในสะอาด “กลุ่มท้าทาย” สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

โดยมีนายศุภผล กองแดง พัฒนาการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้ากล [...]

 11 กรกฎาคม 2561 / 11:41 น. เขตตรวจราชการที่ 15

นายไพบูลย์ บูรณสันติผู้ตรวจราชการกรมฯ รับฟังสรุปประเด็นการตรวจราชการของกรมการพัฒนาชุมชน

นายไพบูลย์ บูรณสันติผู้ตรวจราชการกรมฯ รับฟังสรุปประเด็น [...]

 11 กรกฎาคม 2561 / 09:39 น. เขตตรวจราชการที่ 4

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมฯ บรรยายพิเศษ “กิจกรรม Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชก [...]

 10 กรกฎาคม 2561 / 12:28 น. เขตตรวจราชการที่ 4

ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 – 2 เป็นประธานพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศดีเด่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิต

วันที่ 5 กรกฏาคม 2561 ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกร [...]

 08 กรกฎาคม 2561 / 08:50 น. เขตตรวจราชการที่ 1

ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจรราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 – 2 ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดีเด่น ประจำปี 2561

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ดร.ไพศาล  สุขปัญญา ผู้ตรวจรราชการ [...]

 08 กรกฎาคม 2561 / 08:43 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  นายไพบูลย์ บูรณสันติ ตรวจติดติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก

วันที่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  นายไพบูลย์ บูรณสันติ ตรวจติดติด [...]

 07 กรกฎาคม 2561 / 14:07 น. เขตตรวจราชการที่ 4

วันที่  ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  นายไพบูลย์ บูรณสันติ ตรวจติดติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่  ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  นายไพบูลย์ บูรณสันติ ตรวจติดติด [...]

 06 กรกฎาคม 2561 / 18:49 น. เขตตรวจราชการที่ 4

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ