Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เขตตรวจราชการที่ 15) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวศศิธร อินทกุล [...]

 24 มีนาคม 2563 / 11:19 น. เขตตรวจราชการที่ 15

นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เขตตรวจราชการที่ 15) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวศศิธร อินทกุล [...]

 22 มีนาคม 2563 / 12:17 น. เขตตรวจราชการที่ 15

นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ลงพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวศศิธร อินทกุล [...]

 21 มีนาคม 2563 / 14:09 น. เขตตรวจราชการที่ 15

🔍 สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมีนาคม 2563

🔍 สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ล [...]

 20 มีนาคม 2563 / 10:52 น. เขตตรวจราชการที่ 12

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เมืองมรดกโลก

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา [...]

 19 มีนาคม 2563 / 07:29 น. เขตตรวจราชการที่ 1

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ณ บ้านโพนฮาด ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจเ [...]

 18 มีนาคม 2563 / 22:28 น. เขตตรวจราชการที่ 12

สตร. พช. ตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด

สตร. พช. ตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระท [...]

 18 มีนาคม 2563 / 20:22 น. เขตตรวจราชการที่ 12

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดลพบุรี แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ และจังหวัดสระบุรี

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวนันทนา หวังธง [...]

 18 มีนาคม 2563 / 09:16 น. เขตตรวจราชการที่ 1

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน พื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ และอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจเ [...]

 18 มีนาคม 2563 / 09:09 น. เขตตรวจราชการที่ 12

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านกุดครอง หมู่ 4 ตำบลดอกจาน อำเภอดอกจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ติดตา [...]

 17 มีนาคม 2563 / 07:56 น. เขตตรวจราชการที่ 12

🔍 สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมีนาคม 2563

🔍 สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ล [...]

 17 มีนาคม 2563 / 07:49 น. เขตตรวจราชการที่ 12

ด่วนที่สุด การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจรับ รายไตรมาส โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เขตตรวจราชการที่ 5, 6 และ 7 (มท.ที่ 0412/ว0690 ลว. 20 มี.ค. 2563)

 Download   20 มีนาคม 2563 / 18:10 น.

ด่วนที่สุด การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจรับ รายไตรมาส โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เขตตรวจราชการที่ 13 และ 14 (มท.ที่ 0412/ว0689 ลว. 20 มี.ค. 2563)

 Download   20 มีนาคม 2563 / 18:08 น.

ด่วนที่สุด การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจรับ รายไตรมาส โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 (มท.ที่ 0412/ว0688 ลว. 20 มี.ค. 2563)

 Download   20 มีนาคม 2563 / 18:06 น.

ด่วนที่สุด การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจรับ รายไตรมาส เขตตรวจราชการที่ 13 และ 14 (มท.ที่ 0412/ว0654 ลว. 17 มี.ค. 2563)

 Download   17 มีนาคม 2563 / 17:15 น.

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ