Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


พช. ร่วม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ศูนย์กสิกรรมกาสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

พช. ร่วม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารการพั [...]

 13 มกราคม 2563 / 13:25 น. เขตตรวจราชการที่ 12

นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น. นางสาวศศิธร อินทกุล [...]

 13 มกราคม 2563 / 12:08 น. เขตตรวจราชการที่ 18

พช. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ 🐘 (รอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก) จังหวัดชลบุรี 

พช. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา [...]

 10 มกราคม 2563 / 11:41 น. เขตตรวจราชการที่ 8

นายไพบูลย์ บูรณสันติผู้ตรวจราชการกรมการการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมเวที่การอบรมหลักสูตร “Development of Model SEP and S-M-A-R-T Leaders” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

นายไพบูลย์ บูรณสันติผู้ตรวจราชการกรมการการพัฒนาชุมชน กร [...]

 28 ธันวาคม 2562 / 12:59 น. เขตตรวจราชการที่ 16

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม บรรยายพิเศษตามโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ หลักสูตรพัฒนากรนำ OTOP ไทยสู่สากล ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม บรรยายพิเศษตาม [...]

 13 ธันวาคม 2562 / 14:19 น. เขตตรวจราชการที่ 8

นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมบรรยายพิเศษนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2563 ในโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ หลักสูตรพัฒนากรนำ OTOP ไทยสู่สากล รุ่นที่ 1

🎤🎤🎤เวลา 09.00 น. วันที่ 10 ธันวาคม 2562 การดำเนินโครงกา [...]

 12 ธันวาคม 2562 / 13:25 น. เขตตรวจราชการที่ 16

พช. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ (รอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก) ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาใน จังหวัดฉะเชิงเทรา

พช. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา [...]

 28 พฤศจิกายน 2562 / 14:40 น. เขตตรวจราชการที่ 8

สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ตรวจราชการประจำเดือนพฤศจิกายน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดอำนาจเจริญ

สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ตรว [...]

 25 พฤศจิกายน 2562 / 17:48 น. เขตตรวจราชการที่ 14

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ