Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


🔎สตร. : ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2562 (เขตตรวจราชการที่ 4,8 และ 9)

🔎สตร. : ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลกา [...]

 21 สิงหาคม 2562 / 09:55 น. เขตตรวจราชการที่ 8

สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดระยอง ประจำเดือนสิงหาคม

🔎 สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ล [...]

 09 สิงหาคม 2562 / 16:41 น. เขตตรวจราชการที่ 8

เขต 8 : ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2562 จังหวัดชลบุรี

เขต 8 : ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับเขตต [...]

 26 กรกฎาคม 2562 / 17:53 น. เขตตรวจราชการที่ 8

เขต 8 : ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา

เขต 8 : ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับเขตต [...]

 26 กรกฎาคม 2562 / 17:46 น. เขตตรวจราชการที่ 8

เขต 8 : ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2562 จังหวัดระยอง

เขต 8 : ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับเขตต [...]

 26 กรกฎาคม 2562 / 17:29 น. เขตตรวจราชการที่ 8

ประเมินคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2562 เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ จังหวัดระนอง

ประเมินคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2562 เ [...]

 27 มิถุนายน 2562 / 14:03 น. เขตตรวจราชการที่ 6

เขต 8 : ประเมินคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดชลบุรี

เขต 8 : ประเมินคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประ [...]

 27 มิถุนายน 2562 / 09:41 น. เขตตรวจราชการที่ 8

เขต 8 : ประเมินคัดเลือกกิจกรรมสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดชลบุรี

เขต 8 : ประเมินคัดเลือกกิจกรรมสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมช [...]

 27 มิถุนายน 2562 / 09:29 น. เขตตรวจราชการที่ 8

เขตตรวจราชการที่ 14 ร่วมการปฏิบัติงานภาคสนามของ สตง. ในการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.อุบลราชธานี

วันที่ 24 มิ.ย. 62 นายมงคล ปัตลา ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมก [...]

 24 มิถุนายน 2562 / 22:43 น. เขตตรวจราชการที่ 14

เขต 8 : ประเมินคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่ีน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เขต 8 : ประเมินคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่ีน [...]

 21 มิถุนายน 2562 / 11:44 น. เขตตรวจราชการที่ 8

เขต 8 : ประเมินคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562 เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดระยอง

เขต 8 : ประเมินคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศร [...]

 21 มิถุนายน 2562 / 10:01 น. เขตตรวจราชการที่ 8

เขต 8 : ประเมินคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดระยอง

เขต 8 : ประเมินคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประ [...]

 21 มิถุนายน 2562 / 08:56 น. เขตตรวจราชการที่ 8

เขต 8 : ประเมินคัดเลือกการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562 เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดระยอง

เขต 8 : ประเมินคัดเลือกการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อก [...]

 21 มิถุนายน 2562 / 08:30 น. เขตตรวจราชการที่ 8

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ