Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


สมุทรสาคร 9 พ.ค. 60 ผต.อาจณรงค์ สัตยพานิช ประกวดและคัดเลือกข้าราชการและนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ปี 2560

สมุทรสาคร 9 พ.ค.2560 ผต.อาจณรงค์ สัตยพานิช นายธรรมนูญ ไ [...]

 15 พฤษภาคม 2560 / 08:08 น. เขตตรวจราชการที่ 5

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ติดตามตรวจเยี่ยมเเละให้คำเเนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย เเก่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงราย

โดยมีพัฒนาการอำเภอ พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ ณ สำนักงานพ [...]

 20 พฤศจิกายน 2560 / 14:59 น. เขตตรวจราชการที่ 16

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรม “ตำนานน้ำต้น คนปั้นดิน” บ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7 อำเภอหางดง และกิจกรรม “หัตถกรรมไม้แกะสลัก” บ้านกิ่วน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข [...]

 20 พฤศจิกายน 2560 / 14:45 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเเละให้คำเเนะนำพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการลงทะเบียนผู้ประกอบการโครงการตลาดประชารัฐของจังหวัดเชียงราย

โดยมีพัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย เเละนักวิชาการจั [...]

 20 พฤศจิกายน 2560 / 14:41 น. เขตตรวจราชการที่ 16

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ติดตามตรวจเยี่ยมเเละให้คำเเนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย เเละยุทธศาสตร์กรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เเก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

โดยมีพัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมหัวหน้ากลุ่มฯ ฝ่าย เเ [...]

 20 พฤศจิกายน 2560 / 14:38 น. เขตตรวจราชการที่ 16

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะผู้บริหารกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ Green Market จังหวัดลำพูน

พร้อมรับฟังการนำเสนอเเละหารือแนวทางการจัดกิจกรรมในการส่ [...]

 20 พฤศจิกายน 2560 / 14:36 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.45 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561 เเก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเช [...]

 20 พฤศจิกายน 2560 / 11:34 น. เขตตรวจราชการที่ 15

20 พฤศจิกายน 2560 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 6 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช Copy

โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ได้จัดอบรมวิทยา [...]

 20 พฤศจิกายน 2560 / 11:09 น. เขตตรวจราชการที่ 6

20 พฤศจิกายน 2560 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 6 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ได้จัดอบรมวิทยา [...]

 20 พฤศจิกายน 2560 / 11:00 น. เขตตรวจราชการที่ 6

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ติดตามตรวจเยี่ยมเเละให้คำเเนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย เเละยุทธศาสตร์กรมฯปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

โดยมีพัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมหัวหน้ากลุ่มฯ ฝ่าย เเละน [...]

 16 พฤศจิกายน 2560 / 12:11 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ติดตามตรวจเยี่ยมเเละให้คำเเนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย เเละยุทธศาสตร์กรมฯปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลร [...]

 16 พฤศจิกายน 2560 / 12:07 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดน่าน หัวหน้ากลุ่มงาน ร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านตลาดประชารัฐสีเขียวและชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพูภายใต้กิจกรรม “สานสัมพันธ์ 10 ชุมชน คู่คิดคู่สร้าง”

พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านกลาง ณ ชุมชนบ้านกลาง ตำบ [...]

 14 พฤศจิกายน 2560 / 15:50 น. เขตตรวจราชการที่ 16

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ พบปะเเละมอบเเนวทางการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย เเละยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในการประชุมพัฒนาการอำเภอเเละนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

โดยมีพัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมหัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย พัฒนากา [...]

 14 พฤศจิกายน 2560 / 11:24 น. เขตตรวจราชการที่ 16

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างความเข้าใจในการรับลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐ พร้อมให้กำลังใจเเก่เจ้าหน้าที่ในการลงทะเบียนฯของจังหวัดเเพร่

โดยมีพัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย พัฒนาการอำเถอ เเ [...]

 14 พฤศจิกายน 2560 / 11:22 น. เขตตรวจราชการที่ 16

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเเละให้คำเเนะนำพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการลงทะเบียนผู้ประกอบการโครงการตลาดประชารัฐของจังหวัดลำปาง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลร [...]

 14 พฤศจิกายน 2560 / 11:20 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 น. นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ของจังหวัดลำพูน

โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน [...]

 10 พฤศจิกายน 2560 / 16:43 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ลงพื้นที่ติดตามเเละให้คำเเนะนำในการรับลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันกำเเพง

พร้อมตรวจเยี่ยมจุดรับลงทะเบียนของอำเภอ ณ ศูนย์ดำรงธรรมอ [...]

 10 พฤศจิกายน 2560 / 13:48 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 ประชุมตรวจติดตามโครงการตลาดประชารัฐ ของจังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาช [...]

 10 พฤศจิกายน 2560 / 13:45 น. เขตตรวจราชการที่ 15

@สกลนคร 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรม ถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 61 และการขับเคลื่อนงานตลาดประชารัฐแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ

[...]

 10 พฤศจิกายน 2560 / 00:03 น. เขตตรวจราชการที่ 11

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ