Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื [...]

 27 กุมภาพันธ์ 2563 / 11:19 น. เขตตรวจราชการที่ 3

ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมสืบสาน รณรงค์ใส่ผ้าไทย เชิดชูอัตลักษณ์ คุณค่าผ้าท้องถิ่น สร้างรายได้สู่ชุมชน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมศูนย์บริการวิชาการ [...]

 24 กุมภาพันธ์ 2563 / 13:40 น. เขตตรวจราชการที่ 4

สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

🔍 สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ล [...]

 13 กุมภาพันธ์ 2563 / 13:56 น. เขตตรวจราชการที่ 12

สตร. พช. ตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดมหาสารคาม

สตร. พช. ตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระท [...]

 13 กุมภาพันธ์ 2563 / 13:44 น. เขตตรวจราชการที่ 12

ร่วมกิจกรรม ลงนาม MOU โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” จับมือทุกภาคส่วนเชิดชูอัตลักษณ์ผ้าท้องถิ่น ณ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 13 ก.พ. 2563 เวลา 09.00 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา ร [...]

 13 กุมภาพันธ์ 2563 / 13:24 น. เขตตรวจราชการที่ 7

สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

🔍 สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ล [...]

 07 กุมภาพันธ์ 2563 / 13:38 น. เขตตรวจราชการที่ 14

นางสาว ชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ในการจัดงาน “มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง” ประจำปี 2563

นางสาว ชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจ [...]

 04 กุมภาพันธ์ 2563 / 21:31 น. เขตตรวจราชการที่ 12

นางสาว ชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมงานรำถวายสักการะองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ในงานนมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563

นางสาว ชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมงานรำถวาย [...]

 04 กุมภาพันธ์ 2563 / 21:14 น. เขตตรวจราชการที่ 12

สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

🔍 สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ล [...]

 04 กุมภาพันธ์ 2563 / 20:58 น. เขตตรวจราชการที่ 12

สตร. ตรวจราชการแบบบูรณาการ : ชวนเอามื้อสามัคคี “โคกหนองนา” แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สู่กัน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

🔍สตร. ตรวจราชการแบบบูรณาการ : ชวนเอามื้อสามัคคี “ [...]

 31 มกราคม 2563 / 19:08 น. เขตตรวจราชการที่ 8

สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำเดือนมกราคม 2563

🔍 สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ล [...]

 31 มกราคม 2563 / 18:49 น. เขตตรวจราชการที่ 8

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16,17 ติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตร [...]

 28 มกราคม 2563 / 09:20 น. เขตตรวจราชการที่ 17

สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมกราคม 2563

สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ลงพ [...]

 28 มกราคม 2563 / 08:31 น. เขตตรวจราชการที่ 12

สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดยโสธร ประจำเดือนมกราคม 2563

🔍สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ลง [...]

 27 มกราคม 2563 / 10:53 น. เขตตรวจราชการที่ 14

สตร. พช. ตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือน มกราคม 2563 จังหวัดยโสธร

🔎 สตร. พช. ตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกร [...]

 27 มกราคม 2563 / 10:42 น. เขตตรวจราชการที่ 14

🌈นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 16,17 ติดตามและมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน 📖

🌈นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตต [...]

 27 มกราคม 2563 / 10:39 น. เขตตรวจราชการที่ 17

การแต่งตั้งข้าราชการ คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ จำนวน 2 ราย และให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 5 ราย (คส.พช.ที่ 184-185/2563 ลว. 14 ก.พ. 2563)

 Download   27 กุมภาพันธ์ 2563 / 10:10 น.

แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนและผู้รักษาการในตำแหน่ง และแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบเขตตรวจราชการ (คส.พช.ที่ 171-172/2563 ลว. 13 ก.พ. 2563)

 Download   27 กุมภาพันธ์ 2563 / 10:00 น.

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และผู้รักษษราชการในตำแหน่ง และแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

 Download   20 พฤศจิกายน 2561 / 12:24 น.

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจฯรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

 Download   10 เมษายน 2560 / 16:48 น.

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ