Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


สมุทรสาคร 9 พ.ค. 60 ผต.อาจณรงค์ สัตยพานิช ประกวดและคัดเลือกข้าราชการและนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ปี 2560

สมุทรสาคร 9 พ.ค.2560 ผต.อาจณรงค์ สัตยพานิช นายธรรมนูญ ไ [...]

 15 พฤษภาคม 2560 / 08:08 น. เขตตรวจราชการที่ 5

วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ร่วมประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านคนชายขอบ

ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยเเห่งชาติ (วช.) โดยการ [...]

 14 กันยายน 2560 / 11:16 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15 เเละ 16 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเเละให้คำเเนะนำกับกลุ่มสัมมาชีพชุมชน

“กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา (ปั้นพระ) บ้านป่าตึงงาม&# [...]

 13 กันยายน 2560 / 09:51 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯลงพื้นที่ตรวจติดตามเเละให้คำเเนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลภารกิจสำคัญเเละเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยเเละกรมการพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

โดยมีนายศรชัย อินตะเทพ พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้ [...]

 12 กันยายน 2560 / 11:07 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 11.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานเเละนักวิชาการจังหวัดลงพื้นที่ตรวจติดตามเเละให้คำเเนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย

โดยมีนางลัดดา พรหมเมือง พัฒนาการอำเภอสันทรายเเละทีมงานพ [...]

 11 กันยายน 2560 / 16:27 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ พบปะกลุ่มสตรีอำเภอสันทรายเเละให้คำเเนะนำการดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การประกอบอาชีพ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอสันทราย สู่ไทยเเลนด์ 4.0

โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อาสาสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทส [...]

 11 กันยายน 2560 / 15:36 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เป็นประธานในพิธีเปิด งานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

กิจกรรมการจัดงานตลาดนัดชุมชนสัญจร ครั้งที่ 3 โดยมีนายอด [...]

 11 กันยายน 2560 / 15:17 น. เขตตรวจราชการที่ 15

นที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น.นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ มอบเเนวทางการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เเก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

วั ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรม [...]

 07 กันยายน 2560 / 16:31 น. เขตตรวจราชการที่ 16

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.นายสินชัย ถนอมสิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมด้วย นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ และ นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมฯ ร่วมบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

โดยมี นางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวห [...]

 07 กันยายน 2560 / 16:27 น. เขตตรวจราชการที่ 16

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามเเละให้คำเเนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเด่นชัย

โดยมีนางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอเด่นชัย เเละทีมงาน [...]

 24 สิงหาคม 2560 / 15:16 น. เขตตรวจราชการที่ 16

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามเเละให้คำเเนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ภารกิจสำคัญเเละเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยเเละกรมการพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเเพร่

โดยมีนายวีรกานต์ บุญตัน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนา [...]

 24 สิงหาคม 2560 / 11:58 น. เขตตรวจราชการที่ 16

นที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 เเละ 16 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเเละให้คำเเนะนำเเก่กลุ่มสัมมาชีพชุม” แฮนด์เมดจากเศษหนังเเละผ้าสันทรายทอง” หมู่ที่ 8 เเละกลุ่มสัมมาชีพชุมชน”กลุ่มสานพลาสติกบ้านถ้ำใน”

วั โดยมีพัฒนาการจังหวัดพะเยาพร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวั [...]

 23 สิงหาคม 2560 / 17:00 น. เขตตรวจราชการที่ 16

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามเเละให้คำเเนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ภารกิจสำคัญเเละเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยเเละกรมการพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

โดยมีนายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา หัวหน้ [...]

 23 สิงหาคม 2560 / 16:57 น. เขตตรวจราชการที่ 16

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 เเละ 16 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเเละให้คำเเนะนำเเก่กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านปงของ หมู่ที่ 5 ตำบลเเม่เงิน

โดยมีปราชญ์สัมมาชีพเเละสมาชิกกลุ่มให้การต้อนรับเเละให้ข [...]

 22 สิงหาคม 2560 / 17:08 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 11.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านเเม่สาด หมู่ที่ 4 ตำบลเเม่กรณ์

โดยมีนายขจร พรมมินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมปราชญ์สัมมาชีพเเ [...]

 22 สิงหาคม 2560 / 17:04 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามเเละให้คำเเนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ภารกิจสำคัญเเละเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยเเละกรมการพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

โดยมีหัวหน้ากลุ่มฯ ฝ่าย เเละนักวิชาการจังหวัดให้การต้อน [...]

 22 สิงหาคม 2560 / 17:02 น. เขตตรวจราชการที่ 15

22 ส.ค. 2560 นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์จากการกู้เงินทุนหมุนเวียนของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บ้านหน้าวัด ม.4 ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้นำไปประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยมีบริษัทเอกชนเป็นคู่ค้า โดยจะสั่งสินค้าตาม Order และจะมารับสินค้าที่ทำการกลุ่มฯ โดยตรง

[...]

 22 สิงหาคม 2560 / 16:07 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เเละเวลา 14.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานการประชุมสร้างความเข้าใจโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน ณ ห้อง War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมพร้อมหัวหน [...]

 16 สิงหาคม 2560 / 17:11 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามเเละให้คำเเนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ภารกิจสำคัญเเละเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยเเละกรมการพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

โดยมีนายศรชัย อินตะเทพ พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้ [...]

 16 สิงหาคม 2560 / 11:22 น. เขตตรวจราชการที่ 15

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ