Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


☀️☀️วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562​เวลา​ 09.00น. 📢📢นายไพบูลย์​ บูรณสันติ​ ผู้ตรวจราชการ​กรมการพัฒนาชุมชน​ เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน​2 🔎🔎 ประชุมตรวจราชการตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน​ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ​ ประจำปี​ พ.ศ.​2563​ และนโยบายของรัฐบาล

☀️☀️วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562​เวลา​ 09.00น.☀️☀️ 📢📢นายไพบู [...]

 08 พฤศจิกายน 2562 / 15:26 น. เขตตรวจราชการที่ 16

👉👉วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562เวลา 14.00 น. ✨นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 🏡🏡 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

👉👉วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562เวลา 14.00 น. ✨นายไพบูลย์ บูรณ [...]

 08 พฤศจิกายน 2562 / 14:26 น. เขตตรวจราชการที่ 16

สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ตรวจราชการประจำเดือนกันยายน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดศรีสะเกษ

สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ตรว [...]

 08 พฤศจิกายน 2562 / 09:16 น. เขตตรวจราชการที่ 8

ผต.พช.ร่วมลงพื้นที่รับคณะนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา) เปิดโรงอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบระบบคัดคุณภาพข้าว จ.ศรีสะเกษ

ผต.พช.ร่วมลงพื้นที่รับคณะนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จั [...]

 08 พฤศจิกายน 2562 / 09:07 น. เขตตรวจราชการที่ 8

✌️👏 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  เวลา 10.00 น.🌼🌼.   🏤นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ด้วยการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบในการจัดทำแผนหมู่บ้าน เป้าหมาย การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีนายไพบูลย์  บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วม

✌️👏 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  เวลา 10.00 น.🌼🌼.   🏤นายสุท [...]

 07 พฤศจิกายน 2562 / 15:32 น. เขตตรวจราชการที่ 16

ประชุมคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการประสานงานระหว่างภาครัฐกับภาคีเครือข่ายนอกภาครัฐฯ

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางปราณี รัตนประยูร หน [...]

 07 พฤศจิกายน 2562 / 15:21 น. เขตตรวจราชการที่ 7

🌍🌍วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562🌍🌍 ☀️☀️นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

🌍🌍วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562🌍🌍 ☀️☀️นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู [...]

 06 พฤศจิกายน 2562 / 14:06 น. เขตตรวจราชการที่ 16

“ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด”

นางปราณี รัตนประยูร หน.ผต.กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนาย [...]

 05 พฤศจิกายน 2562 / 15:04 น. เขตตรวจราชการที่ 7

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้ข้อแนะนำ การดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

เวลา 15.30 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นางปราณี รัตนประย [...]

 04 พฤศจิกายน 2562 / 19:33 น. เขตตรวจราชการที่ 1

👉👉 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ✌✌ ..อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) มอบหมายให้นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรม 🔎🔎 พร้อมด้วยนางวินิจ บัวเจริญ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่มงานประสานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (สสช.) และจังหวัดสมุทรปราการ 🌻🌻 ร่วมประชุมกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรปราการ(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

👉👉 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ✌✌  เวลา 13.30 น. ..อธิบดีกรมก [...]

 31 ตุลาคม 2562 / 13:06 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ✌✌ นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน 🔎🔎 พร้อมด้วยยนางวินิจ บัวเจริญ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่มงานประสานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (สสช.) และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ✌✌ นายไพบูลย์ บูรณส [...]

 31 ตุลาคม 2562 / 13:00 น. เขตตรวจราชการที่ 1

.. 25 ตุลาคม 2562 .. เวลา 09.00 น. 👉👉 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2562

.. 25 ตุลาคม 2562 .. เวลา 09.00 น. 👉👉 นายสุทธิพงษ์ จุลเ [...]

 25 ตุลาคม 2562 / 17:39 น. เขตตรวจราชการที่ 16

👉👉 วันที่ 22 ตุลาคม 2562 .. เวลา 13.00 น. ✌✌ นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสงคราม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ครั้งที่ 8/2562 🏆🏆

👉👉 วันที่ 22 ตุลาคม 2562 .. เวลา 13.00 น. ✌✌ อธิบดีกรมก [...]

 22 ตุลาคม 2562 / 20:06 น. เขตตรวจราชการที่ 4

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ